זכויות נשים - אפליית נשים בעולם ואפליית נשים בשוק העבודה בישראל

14.3.2013

זכויות נשים

אפליית נשים בעולם ואפליית נשים בשוק העבודה בישראל

מאת: מיטל מזרחי
מתוך עבודתה הסמינריונית : אפליית נשים בקידום בעבודה

בכתבה זו מוצגת סקירה משווה אשר דנה במגבלות הקיימות בנושא קידום נשים בעבודה בישראל ומדינות נורבגיה, ארה"ב, קנדה, ברטניה, אוסטרליה. כפי שיפורט בהמשך, ניתן לראות מדינות שונות בעולם נקטו יוזמות חקיקה מגוונות,הנמצאותבשלבי  חקיקה שונים, ואשר לפיהן קיימת חובה למנות נשים לדירקטוריונים של חברותציבוריות. ניתן להיווכח כי חקיקה זאת  תרמה לפחות באופן חלקי למניעת אפליית נשים בקידומן בעבודה.על מנת לנסות ולבחון את השיפור במעמדה של האישה בעבודה לאורך שנים, מוצגת בהמשך השוואה בן שנת 2010 לשנת 2012 באחוז התפקידים הבכירים של נשים בעבודה. ממצאים אלו אינם יכולים לספק מידע על מגמה כלשהיא, (היות והם קצרים בטווח השנים) אך משקפים את אחוז הנשים בתפקידי הנהלה בכירים בשנים האחרונות במדינות שונות בעולם.
להלןדוגמאותמהמדינותשעמןנעשתהההשוואההבינלאומיתעםישראל בפרק זה.


פרק זה מבוסס על דו"ח מפקד ישראל, 2010.  ועל דוח מפקד ישראלי 2011
 

ישראל

אחוז הנשים בתפקידים ניהוליים בשנת 2011 עמד על 34% לעומת 30% בשנת 2010, נתון זה מציג שיפור מועט. ואולם, אחוז הנשים בהנהלה בישראל עמד על  18%בשנת 2011, בדיוק כמו בשנת 2010 וכך מעיד כי היחס בין גברים לנשים בתפקידי ניהול נותר זהה .אחוז המושבים של נשים בדירקטוריונים בישראל עומד על 16.5%  (151 מושבים מתוך 913), לעומת  15% בשנת 2010 (128 מושבים מתוך 852). מה שמצביע על שיפור קטן במהלך שנה אחת. מתוך ממצאי הספרות עולה כי  מה שתרם לעלייה זו הוא חוקהחברות התשנ"ט- 1999, סעיף239 )ד(  . חוק זה כי מחייב מינוי דירקטור חיצוני  מבן המין שאינו מיוצג בדירקטוריון ומכיוון שברוב  הדירקטוריונם יש תת ייצוג לנשים,סעיף זה משפיע בעיקר על ייצוג נשים.


 בתפקיד מנכ"ל כהנו 4.5% בשנת 2011 לעומת 5% בשנת 2010, מה שמצביע על ירידה קלה.
בתפקיד יושב ראש דירקטוריון לא חל שינוי בשנים האחרונות והוא עומד על 5%.מבט משווה לנתוני2010  מראה כי לאחל שינוי מהותי בכניסת נשים לתפקידי ניהול בכלל ולתפקידי ניהול בכירים בפרט.ניתן לראות בבירור את "תקרת הזכוכית" והאופן שבו מתעבה ככל שהתפקיד בכיר יותר. מתוך ממצאי הספרות ניתן להסיק כי נשים צריכות לעבור מחסומים וקשיים רבים על מנת לקחת חלק בתפקידי מפתח בעסקים.

בשנת 1993-  נחקק חוק,ביוזמתה ובהנהגתה של שדולת הנשים בישראל,המחייב ייצוג נשים הולם בדירקטוריונים של חברותממשלתיות.בעקבות החוק זינק אחוז הנשים מ7.16%- בשנת1993 ל43%- באוגוסט2009 . בימים אלו הונחה בכנסת ישראל הצעת חוק ממשלתית בנושא ייצוג הולם של נשים בדירקטוריונים של חברות ציבוריות.
 

נורבגיה
אחוז המושבים של נשים בדירקטוריונים בנורבגיה עומד על 40.1% בשנת 2011 לעומת שנת 2010 אז עמד על 44%. אומנם חלה ירידה  קלה אך עדיין מדובר על אחוז גבוה במיוחד לעומת המדינות האחרות,החקיקה הנורבגית אכפה איזון( 40%)  בין המינים בדירקטוריונים של חברות ציבוריות )תוך שימוש בכלי אכיפה, כגון פירוק חברותשאינן עומדות בהוראות החוק), כלומר, יש לפרק דירקטוריון בו אחוז הנשים החברות הינו מתחת ל 40%,מה שהוביל לקפיצה בשיעור הנשים בדירקטוריונים מ13%- ל44%-  תוך זמן קצר. המקרה הנורבגי מלמד כי כאשר חברות מחויבות לייצוג הולם,נמצאות הנשים הראויות והמוכשרות,וכי האמירה השחוקה כי"אין בנמצא נשים מתאימות"  הינה אמירה שאינה רלוונטית. בנוסף, מלמד  אותנו המקרה הנורבגי כי לא די בהמלצות לשיתוף נשים בדירקטוריונים כדי להביא לחולל שינוי משמעותי וכי רק באמצעות חקיקה ואכיפה עקבית ומרתיעה ניתןלהאיץ את התהליך.

נורבגיההיאהמדינההראשונהאשרחוקקהחוקאשרחייבלשתףנשיםבדירקטוריון.  בשנת2003  התקבלתיקוןלחוק החברותהנורווגי(public limited companies act) , שלפיוחברותנסחרותנדרשותלאזןביןהמיניםבקרבחבריהדירקטוריון. בנוסף נורבגיה נמצאת במקום הראשון בהשוואה הבינלאומית של אחוז המושבים של נשים בדירקטוריונים.
בימים אלה מקדמת שדולת הנשים בישראל הצעת חוק המתבססתעל חוק זה.

 

ארה"ב
אחוז הנשים בהנהלה בארה"ב עומד על 14%.
אחוזהמושביםשלנשיםבדירקטוריונים בארה"ב  עומד על 16.1% בשנת 2011 לעומת שנת 2010 אז עמד על 16%, כלומר, שיפור מזערי של 0.1%. שיעור זה נמוך ב-0.4% מזה של ישראל, ומציב את ארה"ב במקום החמישי בהשוואה העולמית.
 ב16- בדצמבר2009 , רשותניירותערךהאמריקנית)ה(sec-פרסמהתיקוןלכללשלפיוב- proxy המתפרסםלקראתאסיפהכלליתלבחירתדירקטוריםוכןבמסמכיגילויאחריםנדרשגילוי"האם, ואםכן- כיצד, ועדתמינוייםמתחשבתבגיווןבקביעת מועמדיםלדירקטוריון". בדבריההסברלכללנכתבכימאחרשחברותשונותמגדירותגיווןבצורותשונות, מפרספקטיבותשונות )גיווןמקצועי, השכלתי, כישורים, גזע, לאום, מגדרוכו'( לאנקבעהבכללהגדרהשלגיוון בצורה ברורה.

קנדה
אחוז הנשים בהנהלה בקנדה עומד על 17%.
אחוז המושבים של נשים בדירקטוריונים בקנדה עמד על 10.3% בשנת 2011 לעומת שנת 2010 שבה עמד על  13%. מה שמצביע על הרעה בקידום נשים לעמדות בכירות ושם את קנדה במקום ארבע עשרה בהשוואה עולמית.
 בחוקemployment equity act  לאנידוןהגיווןבדירקטוריונים,אבלהחוקמכסהארבעקבוצותמוגנותבתעשיותהמזוהות כגבריותוכןאצלספקיםלממשלההקנדית: נשים, בנימיעוטים,אבוריג'יניםואנשיםבעלימוגבלויות.החוקדורשמארגוניםלמדוד, לעקוב ולפרסםמידעבדברשוויוןלאוכלוסיותאלו. המידעהינופומבי, בעיקרבארגוניםכמובנקים, המקדמיםקבוצותמוגנותשכןהםמתחרים מקוםבדירוגמעבידיםהמכבדיםאתההוראות.
ממצאי זה מראה כי קידומם של נשים בעמדות בכירות  בארגונים צריך להיות נתון ציבורי מפורסם, המייצג שקיפות נתונים בנושא שיוון זכויות , ומהווה בו זמנית מדד דירוגי לאיכות ארגונים ציבוריים.

 

ברטניה
אחוז הנשים בהנהלה בברטניה 12%.
אחוז המושבים של נשים בדירקטוריונים בברטניה עמד על 12.5% בשנת 2011 לעומת 13% בשנת 2010. מה שמצביע על הרעה קטנה ושם את בריטניה במקום העשירי בהשוואה עולמית.
קודהממשלהתאגידימשנת(the uk corporate governance code) 2010 קובעכיחיפושמועמדיםלתפקידדירקטוריםומינויים חייבלהיערךבהתאםלקריטריוניםאובייקטיביים, עלפיכישורים( merit ) תוךהתחשבותבתועלתשלגיווןבדירקטוריון, לרבותגיווןמגדרי.אוסטרליה
אחוז הנשים בהנהלה באוסטרליה עומד על  8% .
אחוז המושבים של נשים בדירקטוריונים עמד על 8.4% בשנת 2011 לעומת 8% בשנת 2010. מה שמראה על שיפור מזערי של 0.4% ושם את אוסטרליה במקום עשרים ושלוש בהשוואה עולמית. הליךבחירתהדירקטוריםבחברותציבוריותרשומותלמסחרבאוסטרליהכפוףל-

council corporate governance principles and recommendations asx corporate governanceהכללים הם בשיטת "אמץאו הסבר" )המכונהבאוסטרליה if"   not, why not"  ) בדצמבר, 2009ה- asx corporate governance council  המליץלהרחיב את הנדרש במסגרת עקרון זה,  כך שחברות רשומות תצטרכנה לנקוט בשיטת "אמץאו הסבר"  לגבי מדיניות הגיוון בדירקטוריון


תגובות
האם אפשר לפטר אישה בהריון
שושי | 21-05-2013 19:00
הוספת תגובה
שם:
תגובה: